Voorwaarden

Laatste wijziging maart 2012

Welkom bij de algemene voorwaarden van Leadpodium. Deze overeenkomst beschrijft de voorwaarden die van toepassing zijn bij het gebruik van de diensten die u worden aangeboden door Leadpodium.

Artikel 1, Definities

Leadpodium
Leadpodium, de gebruiker van de algemene voorwaarden op www.leadpodium.nl, postbus 70211 (9704 AE) te Groningen, ingeschreven onder KvK-nummer 01141620.

Diensten
Alle werkzaamheden die voorwerp zijn van de overeenkomst of een andere rechtshandeling in de relatie tussen Leadpodium en opdrachtgever.

Site
De portal via welke Leadpodium diensten aanbiedt en welke toegankelijk is via www.leadpodium.nl.

Overeenkomst
Het contract tussen opdrachtgever en Leadpodium op grond waarvan Leadpodium dienst(en) aan de opdrachtgever ter beschikking stelt.

Opdrachtgever                                                                                                                                                                                                                                                             De natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van diensten van Leadpodium wordt afgesloten.

Gebruiker
Elk natuurlijk of rechtspersoon die gebruik maakt van (de diensten van Leadpodium zoals aangeboden op) de site. 

Aanbieding of Offerte
Aanbod van Leadpodium om iets te doen of te leveren tegen een bepaalde prijs.

Artikel 2, Algemeen

2.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op de verleende diensten door Leadpodium aan haar opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger, al dan niet vastgelegd in aanbiedingen, offertes, overeenkomsten van Leadpodium of voortvloeiend uit andere eventuele rechtshandelingen tussen Leadpodium en haar opdrachtgever, respectievelijk haar rechtsopvolger.

2.2. Eventuele door de opdrachtgever voorgestelde afwijkingen van de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg door Leadpodium en de opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.3. Leadpodium heeft te allen tijde het recht de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De opdrachtgever stemt reeds nu voor alsdan in met dergelijke wijzigingen en aanvullingen.

2.4. Partijen wijzen uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever van de hand.

2.5. Indien algemene voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen Leadpodium en de opdrachtgever, wordt de opdrachtgever geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden op nadien gesloten en te sluiten overeenkomsten, inclusief wijzigingen en aanvullingen van de algemene voorwaarden.

2.6. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Leadpodium zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

2.7. Bij tegenstrijdigheid tussen bepalingen uit een overeenkomst en de algemene voorwaarden, prevaleren de eerstgenoemde bepalingen.

Artikel 3, Aanbiedingen, offertes, algemene voorwaarden

3.1.1 Alle aanbiedingen van Leadpodium zijn vrijblijvend, doch bindend zodra opdrachtgever dit accordeert door middel van het in opdracht geven van de aanbieding. De aanbiedingen zijn geldig tot dertig dagen na offertedatum, tenzij anders omschreven in de aanbieding.

3.1.2 Deze algemene voorwaarden worden door Leadpodium tegelijk met de aanbieding aan de opdrachtgever ter hand gesteld, tenzij de opdrachtgever al met die voorwaarden bekend is.

3.2 Leadpodium is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen worden bevestigd, tenzij anders op de aanbieding aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders aangegeven.

3.4 Indien de aanvaarding door opdrachtgever afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Leadpodium daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Leadpodium anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde (globale) prijsopgave verplicht Leadpodium niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.6 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten van opdrachtgever.

3.7 Aanbiedingen zijn slechts bindend indien door management van Leadpodium afgegeven en ondertekend. Uitvoerend personeel is niet bevoegd tot het verstrekken c.q. wijzigen van eerder overeengekomen aanbiedingen van Leadpodium.

Artikel 4, Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Leadpodium zal de uitvoering van overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de aanbieding uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap van toepassing zijnde op het product of dienst.

4.2 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Leadpodium het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Leadpodium aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Leadpodium worden verstrekt.

Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Leadpodium zijn verstrekt, heeft Leadpodium het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/-of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.4 Leadpodium is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, mits Leadpodium is uit gegaan en mocht uitgaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

4.5 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Leadpodium de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.6 Indien door Leadpodium of door Leadpodium ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste / noodzakelijke faciliteiten. Leadpodium behoudt zich het recht voor om, na schriftelijke melding aan opdrachtgever, zelf deze faciliteiten te verzorgen op kosten van opdrachtgever.

4.7 Opdrachtgever vrijwaart Leadpodium voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Artikel 5, Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Leadpodium zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen en kan daar nimmer voor aansprakelijk voor worden gesteld.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal Leadpodium de opdrachtgever hierover inlichten. Leadpodium kan daar nimmer voor aansprakelijk voor worden gesteld.

5.4 Indien een vast honorarium is overeengekomen zal Leadpodium daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

5.5 In afwijking van lid 3 zal Leadpodium geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Leadpodium kunnen worden toegerekend. Bij omstandigheden die evenwel niet aan Leadpodium kunnen worden toegerekend zal Leadpodium de opdrachtgever met deze meerkosten kunnen belasten.

Artikel 6, Contractduur; uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen Leadpodium en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de opdrachtgever Leadpodium derhalve schriftelijk gemotiveerd in gebreke te stellen.

Artikel 7, Honorarium

7.1 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.

7.2 Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren en verbruikte materialen / producten. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Leadpodium, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief behorende bij de opdracht schriftelijk is overeengekomen.

7.3 Het honorarium en eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, tenzij anders overeengekomen.

7.4 Bij opdrachten met een looptijd van meer dan twee maanden zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht, tenzij anders overeengekomen.

7.5 Indien Leadpodium met de opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Leadpodium niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief.

7.6 Voorts is Leadpodium gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en levering, de tarieven ten aanzien van de kosten, bijv. lonen, zijn gestegen.

7.7 Bovendien mag Leadpodium het honorarium verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Leadpodium, dat in redelijkheid niet van Leadpodium mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen honorarium. Leadpodium zal de opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het honorarium of tarief in kennis stellen. Leadpodium zal daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

Artikel 8, Betaling

8.1 Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, op een door Leadpodium aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de  betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van veertien dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van twee procent per maand. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

8.3 In geval van rechtsopvolging, liquidatie, faillissement, beslag, of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Leadpodium op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.4 De door opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Leadpodium kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening aanwijst. Leadpodium kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

8.5 Indien opdrachtgever ondanks ingebrekestelling in verzuim blijft, behoudt Leadpodium het recht om eerder overeengekomen diensten/leveringen stop te zetten of te weigeren totdat volledige betaling heeft plaatsgevonden. De daarbij ontstane extra kosten zullen voor rekening van opdrachtgever zijn.

Artikel 9, Incassokosten

9.1 Is opdrachtgever in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. Indien opdrachtgever in gebreke blijft met de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van twintig procent over het nog verschuldigde bedrag met een minimum van EUR 50,00 excl. BTW.

9.2 Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van Leadpodium, die verband houden met de inning van enige vordering op de opdrachtgever, komen ten laste van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden in dezen gesteld op minstens vijftien procent van het te vorderen bedrag, met een minimum van EUR 75,00, met dien verstande dat Leadpodium altijd gerechtigd is de daadwerkelijk gemaakte kosten te vorderen. 

Artikel 10, Eigendomsvoorbehoud en revindicatie

10.1 Alle door Leadpodium geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, (log)boeken, onderdelen, enz., blijven eigendom van Leadpodium totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Leadpodium gesloten overeenkomsten is nagekomen. Kosten ontstaan tijdens het revindiceren (terugnemen) van deze eigendommen worden verhaald op opdrachtgever.

10.2 De opdrachtgever is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te vervreemden, te vernietigen, te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, op straffe van schadevergoeding.

10.3. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is opdrachtgever verplicht Leadpodium zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.

 Artikel 11, Klachten

11.1 Klachten over geleverde producten of verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever uiterlijk binnen veertien dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, of onmiddellijk na ontdekking, schriftelijk te worden gemeld aan Leadpodium. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Leadpodium in staat is adequaat te reageren.

11.2 Indien een klacht gegrond is, zal Leadpodium de herstelwerkzaamheden tegen een redelijke prijs verrichten, tenzij dit inmiddels onmogelijk of onnodig is geworden of anderszins wordt afgesproken. Herstelkosten van derden kunnen nimmer op Leadpodium verhaald worden, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

11.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden aantoonbaar niet meer mogelijk of zinvol is, zal Leadpodium slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 14. 

Artikel 12, Beëindiging

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van één maand, tenzij anders overeengekomen.

12.2 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Leadpodium recht op evenredige compensatie vanwege de daardoor ontstane schade, tenzij er concreet aantoonbare feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Leadpodium zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden en/- of ingekochte producten of materialen. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van die betaling ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.

12.3 Indien de overeenkomst tussentijds wordt beëindigd door Leadpodium, zal Leadpodium in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Leadpodium extra kosten met zich meebrengt, zal Leadpodium deze kosten tijdig overleggen met en opgeven aan de opdrachtgever.

Artikel 13, Opschorting en ontbinding

13.1 Leadpodium is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

- Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.

- na het sluiten van de overeenkomst Leadpodium ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

- opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

13.2 Voorts is Leadpodium bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

13.3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leadpodium op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Leadpodium de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

13.4 Leadpodium behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 14, Aansprakelijkheid 

14.1 Indien Leadpodium aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

14.2 Indien Leadpodium aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal het declaratiebedrag van Leadpodium, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, althans tot maximaal EUR 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro.), althans tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Leadpodium in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

14.3 In afwijking van hetgeen onder 15.2 is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan zes maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste zes maanden verschuldigde honorarium.

14.4 Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leadpodium aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Leadpodium toegerekend kunnen worden;

- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

14.5 Eventuele schade ontstaan aan materialen en/of producten tijdens uitvoering van Leadpodium om de verkregen opdracht behoorlijk uit te voeren, kunnen nimmer op Leadpodium verhaald worden. (hieronder verstaan o.a. demontage werkzaamheden en/of verplaatsing van goederen, zoals besproken met opdrachtgever).

14.6 Leadpodium is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

14.7 De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Leadpodium of zijn ondergeschikten.

Artikel 15, Vrijwaringen

15.1 De opdrachtgever vrijwaart Leadpodium voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt of gebruikt zijn.

15.2 Indien opdrachtgever aan Leadpodium informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten. Bij het ontstaan van directe of indirecte aantoonbare schade zal opdrachtgever aansprakelijk zijn voor alle directe en indirecte schade ontstaan door het gebruik hiervan. 

Artikel 16, Overmacht

16.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

16.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Leadpodium geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leadpodium niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Leadpodium worden daaronder begrepen.

16.3 Leadpodium heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat de opdrachtgever zijn verplichtingen had moeten nakomen.

16.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij, tenzij anders overeengekomen.

16.5 Voorzover Leadpodium ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leadpodium gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

Artikel 17, Geheimhouding

17.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

17.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Leadpodium gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Leadpodium zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Leadpodium niet gehouden tot \schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

Artikel 18, Intellectuele eigendom en auteursrechten

18.1 Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Leadpodium zich de rechten en bevoegdheden voor die Leadpodium toekomen op grond van de Auteurswet.

18.2 Alle door Leadpodium verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, aanbiedingen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leadpodium worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.

18.3 Leadpodium behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 19, Intellectuele eigendomsrechten van de site

19.1. De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de site, waaronder mede begrepen de auteursrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto's en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software en overige materialen, de databankrechten en merkrechten (inclusief domeinnamen) berusten bij Leadpodium of haar licentiegevers.
19.2. Het is gebruiker niet toegestaan de site of enige inhoud daarvan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leadpodium, op welke wijze dan ook aan derden beschikbaar te stellen, te reproduceren, verspreiden, verzenden, of anderszins te verveelvoudigen of op welke wijze ook in een ander document of ander materiaal te verwerken. Dit houdt onder meer in dat het gebruiker niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Leadpodium, een substantieel gedeelte van de inhoud van de Leadpodium-site op te vragen en te hergebruiken, te downloaden naar een eigen database of computersysteem. Eventuele kopieën die gebruiker van (een gedeelte van) de site maakt - voor zover toegestaan - dienen alle vermeldingen van auteursrecht en andere (intellectuele eigendoms)rechten te behouden die op de oorspronkelijke download of uitdraai te zien zijn.

19.3. De site bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar websites van derden. Leadpodium heeft geen zeggenschap over deze websites. Leadpodium is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites.

Artikel 20, Niet-overname personeel

20.1 De opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat goed zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met Leadpodium, medewerkers van Leadpodium of van ondernemingen waarop Leadpodium ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst te nemen danwel anderszins, direct of indirect, voor zich te laten werken.

20.2 Leadpodium zal bij overtreding door het sub 1. bedoelde gebod opdrachtgever door middel van een aangetekend schrijven onmiddellijk sommeren tot volledige naleving van dat gebod. Alle schade bij verdere niet-naleving zal door Leadpodium volledig gedeclareerd worden aan opdrachtgever. 

Artikel 21, Geschillen

21.1 Tenzij de wet zich daartegen verzet, is de rechter in de vestigingsplaats van Leadpodium bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Leadpodium het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

21.2 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

21.3 Op elke overeenkomst tussen Leadpodium en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 22, Wijziging en uitleg van de voorwaarden

22.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die door opdrachtnemer binnen het kader van de uitvoering van de werkzaamheden worden aangegaan.

Wijziging van deze voorwaarden dient door Leadpodium uitdrukkelijk en schriftelijk te worden bevestigd. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst.

22.2 Aan de algemene voorwaarden van opdrachtgever komt voor de met Leadpodium aangegane overeenkomst slechts werking toe voor zover deze niet in strijd zijn met de onderhavige voorwaarden.

Bij twijfel over de vraag of zodanige strijdigheid aanwezig is, prevaleren de algemene voorwaarden van Leadpodium. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend

Wat klanten zeggen

 • 'Leadpodium werft klanten op een inspirerende manier. Het heeft ons veel nieuwe omzet bezorgd.'
 • 'De diensten van Leadpodium zijn echt van toegevoegde waarde. Dat gunnen we ieder ander bedrijf ook.'
 • 'De benadering van Leadpodium is persoonlijk, effectief en intensief. Kortom: waar voor je geld.'
 • 'De aanwijzingen van Leadpodium geven je energie. Klanten werven gaat opeens veel makkelijker!'

Klanten

 • zakenpodium
 • Logo DeWitte PayOff LR RGB
 • henk
 • ndc
 • g2k
 • Internetbureau Praes
 • logo feedback frysln
 • big Clockwork 11
 • Logo Hamelwerth

Contact

Stavangerweg 23-16
9723 JC Groningen
E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Tel: 06 - 81525277
Kvk: 01141620